Mecburi Hizmet Kapsamında İmzalanan 35. Madde Senetlerinin Hukuka Aykırılığı hk.

Mecburi Hizmet Kapsamında İmzalanan 35. Madde Senetlerinin Hukuka Aykırılığı hk., 35. Madde kapsamında mecburi hizmet yükümlüsü olan araştırma görevlisinin imzalamış olduğu taahhütname ve kefalet senedinin genel işlem koşulu mahiyetinde olduğu, borç ikrarı içeren bu senedin 35. Madde kapsamında aldığı maaş ödemelerini kapsamadığı, yapılan maaş ödemelerinin %50 fazlasının istenmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında mahkeme kararıdır.

Mahkememizce yapılan yargılama, taraf beyanları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava, 2547 sayılı Kanun m.35 gereği imzalanan taahhüt senedi dolayısıyla menfi tespit istemine ilişkindir.Davacının davalı üniversitenin eğitim bilimleri fakültesinde araştırma görevlisi iken 2547 sayılı kanun 35.maddeye istinadenÜniversitesi’ne eğitim için geçici görevlendirildiği ve 16/12/2011 tarihinde Burdur 1.Noterliği’nce düzenlenen davaya konu taahhüt senedini imzaladığı,eğitim sonrası davalı üniversiteye dönerek çalışmaya devam ettiği,15/05/2020’de istifa ettiği ve davalı kuruma başvurarak taahhüt senedinden kaynaklı borçlarını taksit halinde ödemeye ilişkin kuruma başvurduğu ve başvurunun kabul edildiği anlaşılmıştır.

Davaya konu taahhüt ve kefalet senedinin incelenmesinde davacının hizmeti yerine getirmemesi halinde öğrenim süresi içerisinde almış olduğu maaş ve diğer gelirlerinin toplamına tekabül eden ve 160.000 TL’den az olmamak koşuluyla yıllık artışlar sonucu ödenecek meblağın da % 50 fazlası ile ödemeyi taahhüt ettiği anlaşılmıştır.Mahkememizce dava konusu taahhüt senedi uyarınca davacıdan talep edilebilecek miktar ile yapılan hesaplamanın kefalet senedine uygun olup olmadığı hususunda sayıştay denetçisi bilirkişiden rapor aldırılmış,taraflarca rapora karşı itiraz edilmesi üzerine bilirkişi raporunda davacıya yapılan ödemeler ile ilgili bir tespit içermediği de gözetilerek dosya yeniden 1 sayıştay denetçisi ,1 mali müşavirden oluşan bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir.Öncelikle taahhüt senedinde hizmetin yerine getirilmemesi halinde maaş ödemelerinin de geri ödeneceğinin taahhüt edildiği görülmektedir.

Davacıya yapılan maaş ödemesinin çalışmasının,emek ve mesaisinin karşılığı olduğu,davacının imzaladığı taahhüt senedinin Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim almak üzere görevlendirilmesi nedeniyle imzalandığı,başka bir deyişle lisansüstü eğitim alması için başka bir üniversitede görevlendirilmese idi söz konusu senedin imzalanmayacağından bu hususta maaş ödemelerinin de geri verileceğine dair düzenlemenin genel işlem koşulu mahiyetinde olduğu,davalı idare tarafından taahhüt senedi dolayısıyla davacıya yüklenen borç içeriğinin davacıya yapılan ödemeler ile irdelenmesi hususunda usul ve yasaya uygun görülen ve hükme esas alınan bilirkişi heyetinden aldırılan raporda davacıya yapılan ödemelerin tamamının maaş ödemesi kapsamında yer aldığının belirtildiği anlaşılmakla davacıya maaş ödemesi dışında yapılan bir masraf bulunmadığından taahhüt senedi dolayısıyla davacıya yapılan maaş ödemelerinin %50 fazlasıyla istenmesinin hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla davanın kabulü ile davacının Burdur 1. Noterliği’nin 16/12/2011 tarih, yevmiye numaralı taahhüt ve kefalet senedi dolayısıyla davalı idareye borçlu olmadığının tespitine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

Mecburi Hizmet Kapsamında İmzalanan 35. Madde Senetlerinin Hukuka Aykırılığı hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız