Doçentlik Davası Yağmacı Şaibeli dergi hakkında

Doçentlik Davası Yağmacı Şaibeli dergi hakkında, Ücret talep eden dergilerden hangilerinin yağmacı şaibeli dergi olduğu hususunda doçentlik davası yürütmeyi durdurma kararıdır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından verilen karara göre, davacı tarafından yapılan Yağmacı Şaibeli dergi hakkında doçentlik başvurusunun asgari şartları taşımadığı gerekçesiyle iptal edilen davalı idare işlemi, hukuka aykırı bulunmuştur. Bu karar, davacının itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesi sonucunda, uyuşmazlık konusu olan derginin, Yükseköğretim Kurulu’nun kararı doğrultusunda şaibeli yağmacı dergiler kapsamına girdiği belirtilmiştir. Ancak benzer bir uyuşmazlıkta dergiyle ilgili yapılan bilirkişi raporunda, derginin Almanya’da basıldığı, uzun süredir yayınlandığı ve çeşitli indekslerde tarandığı ifade edilmiştir. Ayrıca derginin makalelerin yayımlanması için yazarlardan ücret talep ettiği, bu nedenle “yağmacı/şaibeli” dergi olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun kararında, doçentlik başvuru şartlarında hangi dergilerin şaibeli/yağmacı olarak kabul edileceğine dair net bir kriter belirtilmediği görülmektedir. Ancak davacının başvurusunda sunduğu yayınların yer aldığı derginin, bilirkişi raporuna göre “yağmacı/şaibeli” dergi olmadığı ve abonelik usulüyle çalışmasına rağmen makaleleri açık erişimli hale getirmek için ücret talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının asgari başvuru şartlarını yerine getirebileceği sonucuna varılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın istinaf başvurusu sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildiği belirtilmektedir. Mahkeme, dava konusu işlemde açıkça hukuka aykırılık bulunduğu sonucuna varmış ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiğine hükmetmiştir. Çünkü söz konusu işlemin uygulanması durumunda davacının telafi edilmesi güç zararlara uğraması söz konusu olabilecektir.

Sonuç olarak, Yağmacı dergide yayın yaptığı iddiasıyla doçentlik asgari başvuru koşulunun sağlanmadığı iddiasının hukuka uygun olmadığı ve dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu kararına varılmıştır. Bu nedenle, dava konusu işlemin yürütmesi, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın durdurulmuştur.

 

Doçentlik Davası Yağmacı Şaibeli dergi hakkında Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız