Disiplin Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırma Hakkında

Disiplin Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırma Hakkında, *** Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/B maddesi uyarınca iki ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına ilişkin  Üniversitesi Rektörlüğü’nün 19.01.2023 tarih ve sayılı işleminin; gerekçe bildirilmediği, görevden uzaklaştırma tedbirine konu edildiği tahmin edilen isnatların maddi hakikati hiçbir şekilde yansıtmadığı, tedbire ilişkin koşulların oluşmadığı, tedbirin ölçüsüz olduğu, takdir hakkının kötüye kullanıldığı, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile davacıya isnad edilen fiillerin vasıf ve mahiyeti birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu işlemin gerekçeleri olarak, şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların içeriği ve görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasa idi davacının iddialarda bulunan ve çizimlerde yer alan öğrencilerin derslerine bizzat girecek olması gösterilmiş ise de, üç öğrenci tarafından verilen şikayet dilekçelerinin, öğrenci isimleri hariç tamamen aynı olduğu ve söz konusu dilekçelerin aynı anda verildiği hususu dikkate alınmak suretiyle dava dilekçesinde yer alan davacının iddiaları ile birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlem tarihi itibariyle, davalı idare tarafından iddiaların ciddi olup olmadığı noktasında herhangi bir ön inceleme veya araştırma yaptırılmadan doğrudan 3 adet matbu şikayet dilekçesi üzerine davacının açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı, bu haliyle davacının görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olarak gösterilen fiillerin, soruşturmanın bu safhasında, davacının görevden uzaklaştırılmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta bulunmadığı, ayrıca, soruşturma sonucunda davacıya isnat edilen fiilin gerektirdiği ceza ortaya konulduktan sonra, kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden uzaklaştırma tedbirinin, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılacağı ve davacının söz konusu öğrencilerin dersine girebileceği, bunu engelleyen bir düzenlenmenin bulunmadığı hususu dikkate alındığında, davacının öğrencilerin dersine girecek olması durumunun da tek başına görevden uzaklaştırma için yeterli olmadığı, sonuç olarak soruşturmanın bu safhasında davacının görevi başında kalmasının sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığından,
2547 sayılı Kanunun 53/B maddesi uyarınca davacının görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Disiplin Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırma Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız