Yök Disiplin Soruşturmalarında Savunma Usulü Hakkında

Yök Disiplin Soruşturmalarında Savunma Usulü Hakkında, Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapan davacının derslere girmemesi sebebiyle aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılması sonucu açılan davada soruşturmanın usule uygun ilerlemediğine karar verilerek ceza iptal edilmiştir. Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan davacının derslere girmemesi sebebiyle ”Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak” fiilini işlediğinden bahisle aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılması sonucu açılan davada soruşturmanın usule uygun ilerlemediğine karar verilmiştir.

2547 Sayılı YÖK kanunu kapsamında, Öğretim Elemanlarına ilişkin soruşturma usulünde, ilgilinin hangi fiil ile itham edildiğinin ve hangi disiplin suçunu işlediğinin açıklanması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle ilgili, isnadın sebebinden ve niteliğinden haberdar edilmelidir. İlgilinin hangi fiili nerede ve ne zaman işlediği (disiplin suçunu oluşturan olay/olaylar) isnadın sebebini oluşturur. Böylelikle ilgili, soruşturmaya konu fiili nerede ve ne zaman işlemekle itham edildiğini bileceğinden savunmasını buna göre yapabilecektir.

Disiplin sürecinde soruşturmayı yapanın, ilgilinin savunma için ön koşul olan isnadı öğrenme hakkından gereği gibi yararlanmasına imkân verip vermediğinin değerlendirilmesi gerekir. Savunmaya davet yazısının içeriğinde soruşturmanın içeriği ile ilgili olarak sadece soruşturmaya konu eylemin ne olduğunun belirtileceği ifade edilmiştir. Buna karşın, soruşturulanın etkili bir savunma hazırlayabilmesi açısından gerekli olabilecek, yukarıda ifade edilen çerçevede bir asgari bilginin savunmaya davet yazısında bulunması şeklinde yasal bir zorunluluk öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Bu sebeple davacının  savunma hakkından bütün gerekleriyle birlikte yararlandığından söz edilemeyeceğinden aylıktan kesme cezasında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

 

Yök Disiplin Soruşturmalarında Savunma Usulü Hakkında

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız