Yağmacı dergide yayın iddiası ve doçentlik asgari başvuru koşulunun sağlanmaması

Yağmacı dergide yayın yaptığı iddiası ile doçentlik asgari başvuru koşulunun sağlanmadığı iddiasının hukuka uygun olmadığı hakkında, davacının doçentlik başvurusunda sunduğu eserlerin incelenmesinde yağmacı şaibeli dergi tanımı kullanılmıştır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu kararında hangi dergilerin yağmacı şaibeli dergiler olduğu belirtilmemiştir. Davacının başvuruda bulunduğu derginin bu kategorilere girmediği, abonelik usulüyle çalışmasına rağmen ilgili makaleyi açık erişimli hale getirmek için ücret talep ettiği tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporuna göre, davacının başvurusunda yer alan yayınların yayımlandığı dergi, yağmacı şaibeli dergi kategorisine girmediği belirlenmiştir. Dolayısıyla, davacının asgari başvuru şartlarını sağlamak için bu yayınları kullanabileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davacının talebini kabul etmiştir. İstinaf başvurusu sonucunda da kararın reddedildiği göz önüne alındığında, davacının doçentlik başvurusuyla ilgili işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Yağmacı Şaibeli dergilerin doçentlik başvurusu şartlarında (beyannamede) kullanılamayacağının karar altına alındığı, ancak söz konusu kararda hangi dergilerin şaibeli/yağmacı dergiler olarak kabul edileceğinin belirtilmediği, başka bir deyişle ücret talep eden dergilerin şaibeli/yağmacı dergi olarak kabul edileceğine dair bir kriterin belirlenmediği, bununla birlikte, dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre de davacının doçentlik başvurusunda sunduğu

… numaralı yayınların yayımlandığı derginin Yağmacı Şaibeli dergi olmadığı, abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden bir dergi niteliğinde olduğu dikkate alındığında, davacının asgari başvuru şartlarını yerine getirebilmesi için bu yayınları kullanabileceği anlaşıldığından, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde

Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce verilen gün ve sayılı karara karşı davalı idarece yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verildiği göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.237,30 TL yargılama giderinin ve A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 5.500,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 08/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sonuç olarak, davacının doçentlik başvurusunun asgari şartları taşımadığı gerekçesiyle yapılan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına dair Ankara 16. İdare Mahkemesi kararı doğru olarak değerlendirilmektedir.

 

Yağmacı dergide yayın iddiası ve doçentlik asgari başvuru koşulunun sağlanmaması Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız