Özürsüz Olarak 3 iş günü göreve gelmeyen kişiye verilen cezanın iptali hk.

Özürsüz Olarak 3 iş günü göreve gelmeyen kişiye verilen cezanın iptali hk. Öğretim Elemanına Devlet Memurları Kanunu’na göre ceza verilemeyeceği hakkında, Devlet Memurları Kanunu dayanak gösterilmek suretiyle Öğretim Elemanına ceza verilemeyeceği, Öğretim Elemanları hakkında yürütülecek olan disiplin soruşturmalarında devlet memurları kanununun uygulama alanı olmadığı, devlet memurları kanunu kapsamında yürütülmüş bir disiplin soruşturması var ise iptal edilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararıdır.

davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasının dayanağını oluşturan 657 sayılı Yasa hükümlerine atıf yapılmasına ilişkin 2547 sayılı Kanun’un 53/b maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve iptal hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlem tesis edilmesi sebebiyle gerek “kapsam” gerekse “zaman bakımından” öğretim üyelerine uygulanma imkanı kalmayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-b maddesi kapsamında sübut bulduğu kabul edilen disiplin fiili karşılığında bir alt ceza uygulanmak suretiyle davacının “1/8 oranında aylıktan kesme cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öğretim Elemanına Devlet Memurları Kanunu göre ceza verilemeyeceği hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız