İlan Şartlarını Taşımadığından Dr. Öğr.Üyesi Kadrosuna Atamama İşlemi Hakkında

İlan Şartlarını Taşımadığından Bahisle adayı Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atamama işleminin hukuka uygun olmadığı hakkında, Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanına başvuran adayın ilan şartlarını taşımadığından bahisle atamasının yapılmaması sonrası açılan davada bilirkişi incelemesi neticesinde ilgili şartları sağladığı tespit edilen davacının atamasının yapılmasının gerektiği hakkında mahkeme kararıdır.

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından; Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalında doktor öğretim üyeliği için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.04.2021 tarih ve E.3891 sayılı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı işleminin; hukuka aykırı olduğu, gerek akademik çalışmaları, gerekse kadrosunun gerektirdiği yükümlülükler yönünden kendisinden ve bulunduğu kadrosundan gözlenen menfaatin çok daha fazlası bir performans sergilediği, çeşitli idari görevlerde bulunduğu, birçok sertifika ve ödül aldığı, 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde teorik ve uygulamalı derslere girerek birçok öğrenciye sorunsuz şekilde ders verdiği ve kamu hizmetinde süreklilik sağlanması hususunda hizmetlerinin bulunduğu, dava konusu kadro için öngörülen başvuru koşullarının tamamına haiz olduğu, başvurusunun incelenmesi için oluşturulan jüri heyetinin olumlu görüş bildirdiği ancak davalı idare tarafından yeni jüri üyelerinin belirlendiği, başvuru yapan tek aday olduğu, idari işlemin gerekçesinin ve jüri raporlarının tarafına bildirilmediği, Jüri üyelerinin akademik kadroya atamalarda objektif değerlendirme kurallarına uygun şekilde hareket etme yükümlülüğünün bulunduğu, haklı beklenti, hukuki güvenlik, öngörülebilirlik, idari istikrar, idareye güven ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Olayda; yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri, bilirkişi raporu ve dava dosyasında bulunan bilgi belgenin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu işlem davacının genetik ve palyatif bakım konularında çalışmaları olmak şartını sağlamadığından bahisle tesis edilmiş ise de, dava dosyasında bulunan bilgi belgeden ve bilirkişi raporundan davacının bahsedilen şartı sağladığı görülmüş olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İlan Şartlarını Taşımadığından Dr. Öğr.Üyesi Kadrosuna Atamama İşlemi Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız