İlan şartına yönelik daha yoğun çalışmalar yapan adayın atanması gerektiği hakkında,

İlan şartına yönelik daha yoğun çalışmalar yapan adayın atanması gerektiği hakkında,,Doçent Kadrosuna ilişkin başvuruda her iki adayda ilan kapsamında öngörülen ek koşulu sağlamakta ise de, ilgili şarta yönelik daha yoğun çalışmalar yapan adayın atanmasının uygun olduğu

Bakılan davada; uyuşmazlığın çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin *** tarihli ara kararıyla dosya üzerinde talimat yolu ile ve İzmir İdare Mahkemesi kanalı ile bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, bu karar üzerine İzmir 5. İdare Mahkemesi kanalı ile alınan ve **** tarihinde kayda giren bilirkişi raporunda özetle; davacı ve başvuruda bulunan diğer adayların doçentlik unvanına sahip olmaları nedeniyle gerekli bilimsel yeterliliğe biçimsel olarak sahip oldukları bu nedenle incelemenin davalı idarenin atamaya yönelik olarak vermiş olduğu ilanda koyduğu “adayların su kalitesi alanında çalışmaları” koşulu çerçevesinde bilimsel ölçütler esas alınarak yapıldığı; bu bağlamda davacı ile atamasının iptali istenen *****’in yüksek lisans ve doktora tez konuları da dikkate alınarak her iki adayın yayınlarının su kalitesi alanıyla ilgili doğrudan ve dolaylı çalışmalar olup olmadığı; söz konusu alanla ilgili olanların ise özgün veya derlemeye dayalı olup olmadığı yönünden değerlendirildiği; davacının çalışmalarında daha çok dolaylı ve inceleme-derleme şeklinde yayınlara ağırlık vermesinin atanmasını zayıflatan bir unsur olduğu, sonuç olarak, her iki adayın dosyasında yer alan yayınlarının ayrı ayrı incelenmesi ile yapılan değerlendirme sonucunda davacının doçentlik kadrosuna atanmamasında bilimsel yönden uygunsuzluk bulunmadığı değerlendirmelerine yer verilmiş olup, taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna davacı tarafça yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Buna göre, davacının ****Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı için ilan edilen doçentlik kadrosuna atanma isteminin reddine ve bu kadroya müdahil ****’in atanmasına yönelik davaya konu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Doçent Kadrosuna başvuruda yoğun çalışmalar yapan adayın atanması hakkında dava
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız