Hizmet ihtiyacı olmadığı iddiasıyla görev süresi uzatmama hakkında

Hizmet ihtiyacı olmadığı iddiasıyla görev süresi uzatmama hakkında, Bölümün istediği alanda doktora yapmaması dolayısıyla görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen davacının, ihtiyaç olduğu iddia edilen alanda değilde halihazırda çalıştığı alanda araştırma görevlisi ilana çıkılması dolayısıyla idarenin iddiasının samimi ve gerçek olmadığı, görev süresi uzatılmayan davacının görevine iade edilmesi gerekti hakkında mahkeme kararıdır. 

Bakılan uyuşmazlıkta; davalı idare tarafından Ortaçağ Tarihi alanında araştırma görevlisine ihtiyacının olduğu, Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında ise araştırma görevlisine ihtiyacının olmadığı, davacının Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktorasına devam etmesi sebebiyle görev süresinin uzatılmadığı ileri sürülmüşse de, davalı idare tarafından ihtiyacı olduğu ileri sürülen süre zarfında Ortaçağ Tarihi alanında araştırma görevlisi alımı için ilana çıkılmadığı, aksine davacının doktorasına devam ettiği Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından araştırma görevlisi alımı yapıldığı görülmekte olup, davalı üniversitenin davacının görev süresinin uzatılmaması hususundaki takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde kullanmadığı sonucuna varıldığından üniversite ile ilişiğinin kesilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Öte yandan, hukuka aykırılığı saptanan işlem sebebiyle ilgilinin uğradığı zararın tazmini Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında öngörülen “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” kuralı uyarınca işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet ihtiyacı olmadığı iddiasıyla görev süresi uzatmama hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız