Görev Süresinin Uzatılmaması İşlem İptali Sebebiyle Hakların İadesi Hakkında

Görev Süresinin Uzatılmaması İşleminin İptali Sebebiyle Yoksun Kalınan Hakların İadesi hk ,Hukuka aykırı şekilde görev süresi uzatılmayarak ilişik kesilen davacının açtığı davayı kazanıp görevine tekrar dönmesi sebebiyle arada geçen süreler kapsamında yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların iadesi gerekliği hakkında mahkeme kararıdır. 

Bakılan uyuşmazlıkta; davacı tarafından görev süresinin uzatılmamasına yönelik işleme karşı Van 3.İdare Mahkemesi’nin sayılı esasında açılan davada Mahkeme’nin 22.02.2017 tarihli kararı ile işlemin yürütülmesin durdurulduğu, 31.05.2017 tarih ve sayılı karar ile de dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, istinaf aşamasında davalı idare tarafından istinaf isteminden feragat edildiğinden 24.10.2017 tarihinde anılan Mahkeme kararının kesinleştiği ve 07.12.2017 tarihinde de bakılmakta olan davanın açıldığı, 17.05.2018 tarihinde ise Mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile davanın ıslah edildiği görülmektedir. Bu durumda, Mahkeme kararı ile hukuka aykırılığı ortaya konan işlem nedeniyle, davacının açıkta geçirdiği sürelerine ilişkin yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının taleple bağlı kalınarak, ıslah dilekçesinin Mahkememiz kayıtlarına girdiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız