Doktora Yeterlilik Sözlü Sınavından Başarısız Sayılması Sebebiyle Doktoradan İlişik Kesilmesi hk.

Doktora Yeterlilik Sözlü Sınavından Başarısız Sayılması Sebebiyle Doktoradan İlişik Kesilmesi hk., Somut olayda doktora yeterlilik sözlü sınav jürisinin usulüne uygun oluşturulmadığı, cevaplar için ilgililere fırsat tanınmadığı, sınavın denetimi soru ve cevapların tutanağa bağlanmadığı, puanlama kriterlerinin belirlenmediği gibi bazı gerekliliklerin yerine getirilmediği iddiasıyla sözlü sınav neticesinde başarısız sayılan adayın doktora programından ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Açılan davada, davacının dava konusu sözlü sınav kapsamında düzenlenen sözlü sınavı değerlendirme formunda başarılı ve başarısız bölümlerine yer verildiği ancak herhangi bir puanlama yapılmadığı ve dolayısıyla dava konusu sözlü sınav notu takdir edilmediği görülmekte olup, sözlü sınav notu bulunmaksızın tesis edilen işlemin yargısal denetime elverişli olmadığı anlaşılmakla, bu yönüyle davacının doktora yeterlilik 2. sözlü sınavından başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlemin, davacının öğrencilikle ilişiğin kesilmesine ilişkin olması ve yürütmesinin durdurulmaması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabileceği açabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız