Doçentlik Yönetmelik İptali Hakkında

Doçentlik Yönetmelik İptali Hakkında, Doçentlik başvurusunda bulunup asgari, eser ya da etik ihlal iddiasına karşı dava açan doçent adayın davası sonuçlanıncaya kadar yeni doçentlik başvurusu yapamayacağına yönelik 4. Maddesinin 6. Fıkrası ile Asgari Başvuru şartını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayın en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvuru yapabileceğine ilişkin 6. Maddesinin 1-a fıkralarının yürütmesinin durdurudlduğuna ilişkin mahkeme kararıdır. 

Açıklanan nedenlerle; 1. 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in; 1. maddesiyle Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasına değiştirilerek eklenen “Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.” hükmü; 2. maddesiyle Doçentlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 9. fıkrasında değişiklik yapan “Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve belgeler ile başarısız sayılmasına esas olan raporlar, jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır.”
hükmü yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen şartların bulunmaması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ İSTEMİN REDDİNE oybirliğiyle, 2. Doçentlik Yönetmeliğinin 4. maddesine eklenen 7. fıkra yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen şartların bulunmaması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ İSTEMİN REDDİNE oyçokluğuyla, 3. Doçentlik Yönetmeliği’nin 4. maddesine eklenen 6. fıkrasının ve Doçentlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 4. cümlesinin (a) bendinde yer alan “Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir.” düzenlemesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA oybirliğiyle, 4. Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere, tarihinde karar verildi.

Doçentlik Yönetmelik İptali Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız