Doçentlik Eser İncelemesi Şartları Sağlanması Hakkında

Doçentlik Eser İncelemesi Şartları Sağlanması Hakkında , Doçentlik jürisi tarafından başarısız ilan edilen adayın dosyasının bilirkişilerce incelenmesi neticesinde çalışmalarının bilimsel yeterliliğe sahip olduğu anlaşılmış ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Doçentlik Eser İncelemesi Şartlarının Sağlanması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun “Üniversitelerarası Kurul” başlıklı 11. maddesi, “Üniversitelerarası Kurul“un görevlerini düzenlemektedir. Bu görevler arasında, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelere önerilerde bulunmak bulunmaktadır. Aynı kanunun “Doçentlik Sınavı” başlıklı 24. maddesi ise doçentlik sınavının nasıl yapılacağını belirlemektedir.

Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurul tarafından yılda iki kez düzenlenir. Başvurabilmek için adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar arasında, lisans diploması sonrası doktora veya tıpta uzmanlık unvanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belli sanat dallarında yeterlik kazanmış olmak bulunmaktadır. Ayrıca, özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kriterlere göre merkezi yabancı dil sınavında başarılı olmak da gereklidir.

Üniversitelerarası Kurul, başvurulan bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. Ancak ilgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda, jüri üç üye ile oluşturulabilir. Adayın başvuru dosyası incelenirken, yayınlarının nitelik, nicelik ve eserlerin içerikleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Adayın bilimsel etiğe uygun çalışmalar yapmış olduğu ve doçentlik kriterlerini karşıladığı tespit edilir.

Bu çerçevede, Doçentlik Eser İncelemesi, doçentlik başvurusu yapacak adayların eserlerinin incelenmesi ve belirlenen şartları sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu incelemeler sonucunda adayların doçentlik unvanını alması uygun görülebilir.

Dosyasında sunulan çalışmalarının incelenmesi sonucunda, Dr. ‘ün “doçentlik müracaatı için gerekli şartlar”ı sağlayarak alanında bilimsel düşünce ile araştırma yaptığı, eğitim ve araştırmaları yönlendirme özelliklerine sahip olduğu ve Doçent unvanı almasının uygun olduğu kanısına varılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idarece rapora itirazda bulunulmuşsa da, bilirkişi raporunun dayandığı teknik ve bilimsel verilerin Mahkememiz heyetince hükme esas alınabilecek nitelikte bulunduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Doçentlik Eser İncelemesi Şartları Sağlanması Hakkında Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız