Doçentlik eser incelemesi neticesinde adayın başarılı olduğu hakkında

Doçentlik Eser incelemesi neticesinde başarısız ilan edilen aday dosyasının bilirkişi incelemesi neticesinde başarılı bulunması dolayısıyla eser incelemesinden başarılı kabul edilmesi gerektiği hakkında yürütmenin durdurulması kararıdır.

Dava, Fakültesinde öğretim elemanı olan davacı tarafından, doçentlik başvurusunun eser incelemesi neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin işlemin istemiyle açılmıştır.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idare tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar yerinde görülmeyerek ve raporun dayandığı teknik ve bilimsel verilerin mahkememiz heyetince de hükme esas alınabilecek yeterlikte ve nitelikte bulunmuştur. Uyuşmazlıkta; davacının Döneminde Doçentlik başvurusuna eklediği bilimsel eserlerin ilgili bilim alanı için yeterli nitelikte olduğu, dolayısıyla davacının doçentlik koşullarını sağladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, hüküm tesisi için yeterli görülen bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmeler birlikte değerlendirildiğinde, Üniversitesi, Fakültesinde öğretim elemanı olan davacı tarafından, doçentlik başvurusunun eser incelemesi neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Öte yandan; davacının akademik kariyerini olumsuz etkileyecek olması nedeniyle, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabilecek dava konusu işlemin; 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

 

 

Doçentlik eser incelemesi neticesinde adayın başarılı olduğu hakkında Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız