Disiplin cezası zamanaşımı süresi geçtikten sonra ceza verilemeyeceği hakkında

Disiplin cezası zamanaşımı süresi geçtikten sonra ceza verilemeyeceği hakkında, Soruşturma zamanaşımının idarenin bilgi ve belge talebiyle başladığı ve süre geçtikten sonra ceza verilemeyeceği. Disiplin soruşturmasına başlama zamanaşımı süresinin bir ay olduğu, soruşturma açılmasına ilişkin belirlenen bu sürenin idarenin söz konusu fiile ilişkin bilgi belge talep etmesiyle öğrenmiş kabul edileceği, bu süre içerisinde açılmayan disiplin soruşturmasının zamanaşımına uğradığı hakkında mahkeme kararıdır.

Davacı vekili tarafından, Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacı hakkında 2547 sayılı Kanun‘un 53/b(4-e) maddesinde yer alan “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar ve öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak” fiilini işlediğinden bahisle “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılması gerekmekte ise de, aynı Kanun’un 53/D maddesi uygulanmak suretiyle “1/10 oranında aylıktan kesme cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 04/07/2019 tarih ve 2019/74 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, davacının disiplin cezasına dayanak açıklamalarını öğretim elemanı kimliği ile değil, Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı kimliği ile sendikal faaliyetler kapsamında yaptığı gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu’nun davacı hakkında soruşturma başlatma ve disiplin cezası verme yetkisinin bulunmadığı, soruşturmanın zaman aşımına uğradığı, soruşturma için muhakkik görevlendirilmediği, doğrudan YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından soruşturmanın yürütüldüğü, dava konusu disiplin cezasının verildiği Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında davacının başkanı olduğu sendika temsilcisinin bulunmadığı, isnat edilen fiillerin sübut bulmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Bu durumda; 2547 sayılı Yasa’nın 53/D. maddesinde öngörülen soruşturmaya başlama zamanaşımı geçtikten sonra başlanılan soruşturma çerçevesinde davacının 2547 sayılı Kanun’un 53/b(4e) maddesinde yer alan fiili işlediğinden bahisle “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılması gerekmekte ise de, aynı Kanun’un 53/D maddesi uygulanmak suretiyle “1/10 oranında aylıktan kesme cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Soruşturmada zamanaşımından sonra ceza verilemeyeceği hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız