Dil Puanı Sağlamadığından Bahisle Öğrencilikten Ve Kadrodan İlişik Kesilmesi Hk.

Dil Puanı Sağlamadığından Bahisle Öğrencilikten Ve Kadrodan İlişik Kesilmesi Hk., Davacının önceki düzenlemeler kapsamında doktora programına başvuru koşulları için öngörülen yabancı dil puanı şartını sağlamasına karşın üniversite senatosunca 65 yabancı dil puan getirilmesinin davacıyı bağlamayacağı, önceki yabancı dil puanıyla doktoraya kaydının yapılması gerektiği hakkında mahkeme kararıdır. 

Her ne kadar 65 puan ve üzeri yabancı dil puanı bulunmadığından bahisle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarihli, 86459 sayılı işleminin tesis edilmek sureyitle davacının Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsündeki kadrosunun kapatılarak, davalı üniversiteye davacının kadrosunun iade edildiği ve sonrasında dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktaysa da, davacı tarafından 22.06.2017 tarihinde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora programına yaptığı başvurunun, 65 puan ve üzeri yabancı dil puanı bulunmadığından bahisle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü’nün 01.08.2017 tarihli, 85675 sayılı işlemiyle onay verilmediği gerekçesiyle reddine dair Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarihli, 86459 sayılı işleminin iptali talebiyle
Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin esasına kayıtlı dosyasından dava açtığı, mahkemesince yapılan yargılama neticesinde “yüksek lisans eğitimini tamamlayarak 29.06.2017 tarihinde doktora eğitimi için başvuruda bulunan davacının ilgili mevzuat uyarınca doktora programına başvuru koşullarını taşıdığı ve asgari 55 yabancı dil puan şartını sağladığı, ilgili mevzuat hükümlerinde asgari dil puanının arttırılması konusunda üniversite senatolarının yetkilendirildiği ve üniversite senatosunca ilgili yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra davacının başvurduğu programa ilişkin asgari yabancı dil puanının arttırılmasına yönelik alınmış bir karar bulunmadığı, statüsü 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen davacı hakkında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların uygulanma olanağının bulunmadığı, dikkate alındığında, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen asgari 65 yabancı dil puan şartını taşımadığından bahisle davacının doktora başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesi ile 23.02.2018 tarih ve 2018/175 sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. Anılan iptal kararının gerekçesi göz önüne alındığında, davacının yabancı dil yeterliliği sağlayamadığı gerekçesi ile tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmamıştır.

Dil Puanı Sağlamadığından Bahisle Öğrencilikten Ve Kadrodan İlişik Kesilmesi Hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız