Dekanlık tarafından yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı olduğu hakkında

Üniversite personelinin görev yerlerini değiştirme veya bunlara yeni görevler verme konusunda yetkinin Rektörlükte olduğu, Dekanlık tarafından yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı olduğu hakkında. Üniversite içi yapılan görevlendirme ve yer değişikliğinin dekanlık tarafından yapılmasının mümkün olmayacağı, üniversite personellerinin görev yerlerini değiştirme yetkisinin rektörlüğe ait olduğu hakkında emsal mahkeme kararıdır.

Olayda; yukarıda alıntısına yer verilen mevzuat uyarınca, üniversite personelinin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek işlemlerinin Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığı görülmüş olmakla, davacının Eğitim Fakültesi Dekanlığı bünyesinde uzman olarak görev yapmakta iken dekan vekili tarafından Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na görevlendirilmesine ilişkin işlemin yetki yönünden sakatlık olduğu kanaatine varıldığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Öte yandan; her ne kadar davalı idarenin savunma dilekçesinde; dava konusu işlemin dekan tarafından değil, rektör tarafından gerçekleştirildiği belirtilip buna ilişkin belegeler savunma dilekçesine eklenmiş ise de; dilekçe ekinde yer alan Rektör ‘Olur’una dair işlemin önceki bir işlem olduğu, keza bu işlemin 09.10.2015 tarihli olmasına karşın, dava konusu işlemin yaklaşık iki yıl sonraki, yani 22.09.2017 tarihli olduğu ve davacının farklı birimde görevlendirilmesine ilişkin olduğu görüldüğünden, davalı idarenin bu savunması yeterli görülmemiştir.


Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız