Araştırma Görevlilerin mecburi hizmet senetleri kapsamında ödeme yapması gerekmediği hk.

Araştırma Görevlilerin mecburi hizmet senetleri kapsamında ödeme yapması gerekmediği hk., Mecburi hizmet yükümlüsü araştırma görevlisinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasının mümkün olmadığı, taahhüt ve kefalet senedinin ihlali halinde maaşların geri verilmesiyle ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacağı, mecburi hizmet senetlerinin bu yönüyle hukuka aykırı olduğu hakkında mahkeme kararıdır.

Anayasa’nın 18. maddesinde zorla çalıştırma yasağı ile birlikte düzenlenen angarya yasağı açısından yüklenme senetlerindeki maaşın geri verileceği yönündeki düzenleme değerlendirildiğinde; angarya yasağı, Anayasa Mahkemesi kararlarında; kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılması, bir maldan ya da kişinin çalışmasından karşılıksız yararlanma şeklinde tanımlanmıştır. (bkz. AYM, E:2011/150, K:2013/30, KT:14/02/2013) Araştırma görevlileri, taahhüdün ihlali halinde maaşların geri verilmesiyle ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacaklarından taahhüt senedindeki maaşların geri ödeneceği yönündeki düzenlemenin bu yönüyle angarya yasağının ihlali olduğu kabul edilmelidir. Yapılan bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ve özellikle davaya konusu istemin davalıya ödenen yurtiçi aylığı olduğunun anlaşılmasına göre davanın reddi gerektiği açıktır. Hal böyle olunca, bölge adliye mahkemesince davacının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız