Akademik yetersizlik gerekçesiyle Araştırma Görevlisinin görev süresinin uzatılmaması hk.

Akademik yetersizlik gerekçesiyle Araştırma Görevlisinin görev süresinin uzatılmaması hakkında,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca ataması yapılan araştırma görevlilerinin görev sürelerini uzatıp uzatmama konusunda takdir yetkisine sahip bulunduğu açık olup, takdir yetkisine dayanan her idari işlemde olduğu gibi bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak kullanması gerekeceği şüphesizdir.

Davacı hakkında Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekan vekilinin; davacının akademik çalışmalarda zayıf ve yetersiz olduğu, iletişimin son derece zayıf, tutum ve davranışlarının nezaketsiz olduğu, asosyal bir görüntüsü ile bir araştırma görevlisinde olması gereken nitelikleri taşımadığı şeklindeki olumsuz görüşleri nedeniyle davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; davacının akademik çalışmalarda yetersiz olduğu veya diğer iddialar ile ilgili olarak dava dosyasında, sunulmuş herhangi bir tutanağın veya bu hususa ilişkin bilgi-belgenin yer almadığı, davacı hakkında verilmiş bir adli veya disiplin cezasının bulunmadığı, davacının halihazırda Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam ettiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının bilimsel açıdan yetersiz olduğu yolundaki iddianın dayanağının bulunmadığı, davacının hakkındaki diğer iddiaların ise soyut olduğu, dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca davalı idareye verilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varıldığından davacının görev süresinin yenilenmemesine ilişkin davalı idarece tesis edilen ilişik kesme işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın dava konusu görev süresi uzatmama işleminin iptali ile davacının yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine yönündeki Kastamonu İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin kabulü ile davanın reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Akademik yetersizlik gerekçesiyle Araştırma Görevlisinin görev süresinin uzatılmaması hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız