50d’den 33a’ya Geçişe İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

50d’den 33a’ya Geçişe İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında, Bilindiği üzere, 9/2/2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren7437 sayılı Kanunun dördüncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84 üncü maddesindeki “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7315 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

YÖK kararını görüntülemek için tıklayınız