35. Madde mecburi hizmet senetlerinin hukuka aykırı olduğu hakkında

35. Madde mecburi hizmet senetlerinin hukuka aykırı olduğu hakkında, Araştırma Görevlilerinin 35. Madde mecburi hizmet senetlerinin hukuka aykırı olduğu hk., Mecburi hizmet karşılığı imzalatılan 2547. Sayılı Kanun’un 35. Maddesi gereği yüklenme senedinin içerik ve kapsam itibarı ile kamu gücü kudreti kullanılarak imzalatıldığı, araştırma görevlisinin bu senedi müzakere etme olanağı bulamadığı hakkında mahkeme kararıdır. 

Taraflar arasındaki taahhüdün bir sözleşme olduğu dikkate alındığında TBK’ nın 146. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. (bknz. 18. Hukuk Dairesi 02.02.2009 tarih, 2008/10707 Esas- 2009/511 Karar sayılı kararı). Bu nedenle Mahkeme’nin zamanaşımı itirazının reddinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Dosyadaki belgelere, kararın dayandığı delillerle, usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere göre; kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, ihtilafın doğru olarak tanımlandığı, inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin yerinde bulunmayan istinaf kanun yolu başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

<

35. Madde mecburi hizmet senetlerinin hukuka aykırı olduğu hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız