35. Madde Hizmetinde Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk.

35. Madde Hizmetinde Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk., Araştırma Görevlisinden 35. Madde mecburi hizmet kapsamında alınan Taahhüt ve Kefalet Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırı olduğu hk. , Mecburi hizmet yükümlüsü Araştırma görevlilerinin, taahhüdün ihlali halinde maaşların geri verilmesiyle ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacaklarından taahhüt senedindeki maaşların geri ödeneceği yönündeki düzenlemenin bu yönüyle angarya yasağının ihlali olduğu, bu nedenle yüklenme senedindeki mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde araştırma görevlisi kadrosunda bulunmanın ve çalışmanın karşılığı olan maaşların geri verileceğine dair senet hükmünün geçersiz olduğu hakkında mahkeme kararıdır. 

Dava menfi tespit davası olup, zamanaşımı süresi bulunmadığından davalı yanın zamanaşımı itirazının yerinde olmadığı, taraflar arasındaki uyuşmazlıkta adli yargının görevli olduğu, ilk derece mahkemesi kararında da belirtildiği üzere Anayasa’nın 18. maddesinde zorla çalıştırma yasağı ile birlikte düzenlenen angarya yasağı açısından yüklenme senetlerindeki maaşın geri verileceği yönündeki düzenleme değerlendirildiğinde; angarya yasağının, Anayasa Mahkemesi kararlarında; kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılması, bir maldan ya da kişinin çalışmasından karşılıksız yararlanma şeklinde tanımlandığı,

Araştırma görevlilerinin, taahhüdün ihlali halinde maaşların geri verilmesiyle ücret ödenmeksizin çalışmış olma durumunda olacaklarından taahhüt senedindeki maaşların geri ödeneceği yönündeki düzenlemenin bu yönüyle angarya yasağının ihlali olduğu, bu nedenle yüklenme senedindeki mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde araştırma görevlisi kadrosunda bulunmanın ve çalışmanın karşılığı olan maaşların geri verileceğine dair senet hükmünün geçersiz olduğu; ne var ki maaş dışında ödenen yol ücretinin bu kapsam dışında olduğu, ilk derece mahkemesince de davalının kabul ettiği bakiye mecburi hizmet süresine isabet eden yol ücreti mahsup edilerek davanın kısmen kabulüne karar verildiği, verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan gerekçe ile, ilk derece mahkemesi kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Yasanın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

35. Madde Hizmetinde Alınan Taahhütname Senetlerinin Anayasal Angarya Yasağına Aykırılığı hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız