35. Madde Araştırma Görevlisinin Maaş Ödemelerini İade Etmesi Gerekmediği hk.

35. Madde Araştırma Görevlisinin Maaş Ödemelerini İade Etmesi Gerekmediği hk., Mecburi hizmet yükümlüsü Araştırma görevlilerine 35. Madde kapsamında yapılan ödemelerin yurt içi aylık mahiyetinde olduğu, taahhüt senedindeki maaşların geri ödeneceğine yönelik düzenlemenin yurt içi aylıkları kapsamadığı, Anayasanın 18. Maddesinde düzenlenen zorla çalıştırma ve angarya yasağının ihlali olduğu hakkında mahkeme kararıdır. 

Yapılan bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında ve özellikle davaya konusu istemin davalıya ödenen yurtiçi aylığı olduğunun anlaşılmasına göre davanın reddi gerektiği açıktır. Hal böyle olunca, bölge adliye mahkemesince davacının istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir….” şeklinde hüküm kurularak dosyanın dairemize gönderildiği, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 23/09/2021 tarih esas karar sayılı ilamı ile reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Dairemizce Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.

 

35. Madde Araştırma Görevlisinin Maaş Ödemelerini İade Etmesi Gerekmediği hk.
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız