Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde İlgili Hükümlerinin İptali Hakkında

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in;” Akademik Teşvik ile İlgili Hükümlerinin İptali 17.01.2020 tarihinde değiştirilen Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamında getirilen hükümlerin resmi gazetede yayımlandığı tarih itibarı ile yürürlüğe giremeyeceğine ilişkin mahkeme kararıdır. 

Açıklanan nedenlerle; 1. Dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği‘nin 3. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendinde “düzenli faaliyet yürüten” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türkçe dışındaki dillerde” ibaresinin ve 3. maddesinde yer alan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği‘nin 7. madde 4. Fıkrasına eklenen “bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar” ibaresi ile “Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir.” hükmü ile 9. Fıkrasında yer alan “….tebliğlerin yarıdan fazlasınının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir.” hükümlerinin ve 5. maddesi ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde değiştirilen; ” Faaliyet Hesaplama Tablosu (Tablo 4)” nun “SERGİ” bölümünde, A1 (Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri), A2 (Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri) ve A3 (Mimarlık, Planlama ve Tasarım) alanlarına puan verilmemesine ve 4. maddesi ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 6. fıkrası tablosu ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..” hükmüne ilişkin düzenlemenin iptali istemlerinin REDDİNE oybirliği ile

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde İlgili Hükümlerinin İptali Hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız