Akademi Mevzuat Forumları

 • Yazar
  Cevap
 • Yönetici
  Moderatör
   Genel

   1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hk.(9/5/20142179)

   1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

   Bilindiği üzere, 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde “Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. …

   Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır…” hükmüne ve aynı Kanunun 4 üncü maddesi ile 1416 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddesinde de “21 inci madde hükümlerinden, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılır…” hükmüne yer verilmiştir.

   Mezkur Kanuna dayanılarak 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde ise “Bu Yönetmelik; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencileri kapsar.” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu madde itibariyle yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmek üzere öğretim elemanlarının da 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışına gönderilebildiği anlaşılmaktadır.

   Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmak suretiyle kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesini düzenleyen 1416 sayılı Kanunun 21 inci ve geçici 3 üncü maddelerinin özel Kanun hükmü olması sebebiyle mezkur Kanun kapsamında lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen ve dönüşünde 2914 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanan personel hakkında da uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

    

   PDF

   #5745
  1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
  • Bu konuya cevap yazmak için giriş yapmanız gerekmektedir.