Doçent adayın eser incelemesi neticesinde başarılı olup olmadığı hakkında dava

Doçent adayın eser incelemesi neticesinde başarılı olup olmadığı hakkında dava,  Doçent adayının doçentlik dosyasına eklediği eserlerin ilgili bilim alanı için yeterli olması durumunda yürütmenin durdurulması kararı verilebileceğine ilişkin doçentlik davasıdır.

Dava, davacı tarafından dönemi doçentlik başvurusunun ” Filoloji Temel Alanı” ve ” Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim Alanı” eser incelemesi aşamasında jüri tarafından başarısız sayılmasına ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlanan işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Olayda, uyuşmazlığın çözümü için gerekli görüldüğünden Mahkememizin tarihli ara kararı ile dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği, tarihinde bilirkişi raporunun Mahkememiz kaydına girdiği, tarihinde ek rapor alınmasına karar verilmesi üzerine tarihinde Mahkememiz kaydına giren ek bilirkişi raporunda özetle; ”..

Bazı jüri üyelerinin raporlarında yer alan “doktor öğretim üyesi aşamasında kadroya alındığı tarih olan ‘den önce değerlendirildiği için burada değerlendirmeye alınmayacaktır” ifadesi ile değerlendirme dışı bırakılan eserlerin aslında ilgili yönetmeliklerce dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca alan dışı olduğu öne sürülen, örneğin, “, çalışmaların detaylı incelenmesi sonucunda içeriklerinin ele olduğu konular, temalar ve kuramsal yaklaşımlar bakımından alan içi kabul edilebileceği tespit edilmiştir.

Bu yayınların nitelik ve nicelik olarak ÜAK‘ın doçentlik kriterlerini karşıladığı kanısına varılmıştır.  Dr. ‘ün başvuru dosyasındaki yayınları nitelik, nicelik ve eser inceleme aşamasında başarılıdır ve bilim etiğine aykırı unsurlar içermemektedir.

Aday doktor unvanını aldığı tarihinden itibaren lisans düzeyinde gibi farklı edebi türler ve dönemleri kapsayan çok sayıda ders vermiştir. Adayın çalışmalarında gözlenen tutarlılık, ele aldığı konuyu derinleştirebilme kabiliyeti ve alanındaki teorik bilgisi yeterlidir. Özellikle çağdaş drama alanındaki çalışmaları doçentlik için başvurduğu alana katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, adayın bilgi birikimi, deneyimi ve bunları çalıştığı kurumda lisans derslerinde uygulamaya koymuş olması, adayın bilimsel ve akademik izleğinin önemini arttırmaktadır. Dosyasında sunulan çalışmalarının incelenmesi sonucunda, Dr. ‘ün “doçentlik müracaatı için gerekli şartlar”ı sağlayarak alanında bilimsel düşünce ile araştırma yaptığı, eğitim ve araştırmaları yönlendirme özelliklerine sahip olduğu ve Doçent unvanı almasının uygun olduğu kanısına varılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

 

 

Doçent adayın eser incelemesi neticesinde başarılı olup olmadığı hakkında dava Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız