Disiplin Hukuku kapsamında Savunma Hakkı temini ve kurulların teşkili hakkında

Disiplin Hukuku kapsamında Savunma Hakkı temini ve kurulların teşkili hakkında, Disiplin soruşturması başlatılan öğretim elemanına kendini savunması için en az 7 (yedi) günlük süre verilmesi gerekirken disiplin amirince süre verilmeden disiplin cezası verilmeyeceği, ayrıca disiplin cezasının sıralı disiplin amirince verilmesi gerekirken disiplin kurulu tarafından ceza verilmesinin hukuka uygun olmadığı hakkında mahkeme kararıdır. 

Bakılan uyuşmazlıkta, soruşturma aşamasında soruşturmacı tarafından davacının ifadesinin alındığı görülmekle birlikte usulüne uygun olarak önceden en az 7 gün süre vermek suretiyle isnad edilen fiilin ve ihlal ettiği disiplin hükmünün belirtildiği savunma istem yazısıyla davacının savunmasının istenilmesi gerekirken istenmediği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ”Disiplin soruşturması ve savunma hakkı” başlıklı 53/A maddesi uyarınca davacının savunması alınmaksızın disiplin cezasının verildiği, disiplin cezasının sıralı disiplin amirince verilmesi gerekirken Disiplin Kurulu’nca verildiği gibi Disiplin Kurulu’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53/E maddesine aykırı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı’nın başkanlık ettiği görülmüştür.

Bu durumda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ”Disiplin soruşturması ve savunma hakkı” başlıklı 53/A maddesine aykırı olarak ve Anayasal güvence altında bulunan savunma hakkı kısıtlanarak, yetkisiz kurulca verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Disiplin Hukuku kapsamında Savunma Hakkı temini ve kurulların teşkili hakkında
Mahkeme kararını görüntülemek için tıklayınız